Determining students' views on digital competency training needs

emine KIRALİ

Abstract


In this study, it is aimed to determine the views of primary school 4th grade students on digital competence training needs. In the research, phenomenology (phenomenology) design, one of the qualitative research designs, was used. The study group of the research consisted of 7 students in a primary school in Fatih district of Istanbul in the 2021-2022 academic year. The data of the research were obtained with the semi-structured interview form applied to the students. Content analysis was used to analyze the answers of the students in the interview forms, first the data were coded, and then the categories (themes) that explained the data at a general level were determined. The related literature, interview questions and the answers given by the students to the questions were used to determine the themes. From the analysis of the data, four themes were identified: virus, citing the source, unwanted content, pirated product, and not knowing the notification addresses.

Keywords


Digital Competence, Student Needs, internet

Full Text:

PDF

References


Aldemir, C., & Avşar, M. N. (2020). Pandemi Döneminde Dijital

Vatandaşlık Uygulamaları. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 148-169.

Akbulut, Y. (2010). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamaları: Sık kullanılan

istatiksel analizler ve açıklamalı SPSS çözümleri. İdeal Kültür Yayıncılık.

Anastasi, A. (1982). Psychological testing. New York:McMillan Publishing Co.

Büyüköztürk ve Diğerleri (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık

Büyüköztürk, Ş., Kılıç, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (4. Basım) Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş., Demirel, F., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., ve Karadeniz, Ş. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (14 .). Ankara: Pegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni spss uygulamaları ve yorum. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Creswell, J. W. (2005). Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Field, A. (2005). Discovering statistics using SPSS. Thousand Oaks, CA, US.

Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2016). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. (2008, September). Evaluating model fit: a synthesis of the structural equation modelling literature. In 7th European Conference on research methodology for business and management studies (pp. 195-200).

İçel, K. (2015). Kitle iletişim hukuku. İstanbul: Beta.

Kocadağ, T. (2012). Öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık düzeylerinin belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD, Trabzon.

Kula, Ayşe (2016). Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Eğitime Kaynaştırılması Sürecinde Konu Alanı Kültürü, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (Yayınlanmış Doktora Tezi), Ankara.

Kutluata, A. (2009). Bilişim ve etik. 2 Temmuz 2014 tarihinde http://kutluata.net/BilisimEtik.aspx adresinden edinilmiştir.

Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., & Ólafsson, K. (2011). Risks and safety on the internet. The perspective of European children. Full findings and policy implications from the EU Kids Online survey of, 9-16.

Özdener, Nesrin Ve Öztok, Murat (2005). “Türk ve İngiliz öğretim programlarının bilgisayar ve internet okuryazarlığı açısından karşılaştırılması”, Millî Eğitim Dergisi, Özel Sayı (AB Sürecinde Eğitim), 167(2), 236-247.

Pallant, J. (2010). SPSS survival manual (3rd. edition). England: McGrath Hill Open University Press.

Patton, M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation. Newbury Park, CA: Sage.

TÜİK (2013). 06-15 yaş grubu çocuklarda bilişim teknolojileri kullanımı ve medya,2013.http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15866 (Erişim tarihi: 20.02.2018).

TÜİK (2018). Hanehalkı bilişim teknolojileri (BT) kullanım araştırması, 2018.

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27819 (Erişim tarihi: 09.01.2019).
DOI: http://dx.doi.org/10.21533/scjournal.v11i1.220

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 emine KIRALİ

ISSN 2233 -1859

Digital Object Identifier DOI: 10.21533/scjournal

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License